Czcionka:
Kontrast:
Pomoc:

Deklaracja dostępności

Wstęp

Niniejsza deklaracja zawiera informacje o dostosowaniu strony internetowej https://erejestracja.wco.pl do wymagań określonych w Ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848).

Wielkopolskie Centrum Onkologii zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://erejestracja.wco.pl.

Data publikacji strony internetowej

2010-11-26

Data ostatniej istotnej aktualizacji

2022-11-24

Podmiot

Wielkopolskie Centrum Onkologii

Adres strony internetowej

https://erejestracja.wco.pl

Status zgodności

Serwis jest częściowo zgodny z normą europejską/WCAG 2.1. AA. Niezgodności na stronie:

  • brak możliwości dostania się do podstron w inny sposób niż poprzez menu główne np. wyszukiwarka, mapa strony,
  • cel oraz działanie niektórych odnośników typu "Odśwież" czy "Pokaż" nie jest łatwe do zrozumienia,
  • niektóre z dokumentów nie są dostępne cyfrowo oraz nie posiadają dostępnej cyfrowo alternatywy,
  • zabezpieczenie CAPTCHA przy zakładaniu nowego konta oraz odzyskiwaniu hasła nie posiada alternatywy tekstowej ani dźwiękowej,
  • brak odnośników do omijania powtarzających się bloków (skip links),
  • brak możliwości przedłużenia czasu trwania sesji,
  • w formularzach brakuje stosownej informacji o wymaganych polach do wypełnienia.

Data sporządzenia

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-11-24.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Z osobami odpowiedzialnymi można się skontaktować pod adresem poczty elektronicznej eskulap@wco.pl.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 61-8850-636. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Informacje na temat dostępności architektonicznej można znaleźć na stronie Wielkopolskiego Centrum Onkologii pod adresem https://wco.pl/dostepnosc-architektoniczna.

Ostrzeżenie
Twoja przeglądarka może nie wyswietlać strony poprawnie!
Zalecane są:


W ramach aplikacji stosowane są pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dla plików cookies.
Więcej informacji na ten temat znajdziesz w regulaminie i na tej stronie informacyjnej.